Zgłoszenia obrotu paliwami opałowymi – ogłoszono tekst jednolity rozporządzenia

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 22 lipca 2021 r. opublikowano Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi.

W załączniku do obwieszczenia znajduje się tekst jednolity rozporządzenia, ale nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. poz. 626), które stanowią, że do dnia 31 lipca 2020 r. uwierzytelniania podmiotu odbierającego z podaniem unikatowego, 17-znakowego numeru identyfikacyjnego nadawanego użytkownikowi PUESC nie stosuje się do podmiotów odbierających, jeżeli uzupełniają zgłoszenie o informacje o odbiorze towarów objętych pozycją CN ex 2711 – propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu.

Zapisano też, że uwierzytelnianie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia podmiotu odbierającego, który uzupełniał zgłoszenie w sposób określony w ust. 1, uznaje się za prawidłowe.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli od 23 lipca 2021 r.