Vademecum

Najlepsze źródło wiedzy o paliwach grzewczych

Vademecum to narzędzie, które pozwala zapoznać się z tematem ogrzewania i wspiera w wyborze najlepszego dla użytkownika rozwiązania grzewczego. Kliknij na poszczególny rodzaj paliwa i sprawdź czy jest to dla Ciebie opłacalny wybór.

Pelet

Właściwości Peletu

Opis peletu i jego zastosowanie – do jakich domów i kotłów?

 • pelet to granulowane odpady drzewne, wytwarzane ze sprasowanych trocin; podczas prasowania bardzo duża ilość paliwa ściśnięta jest w bardzo małej objętości,
 • są czyste, o zapachu drewna, wygodne w stosowaniu,
 • mają bardzo niską wilgotność 4,3-10%, znikome ilości siarki 0,03-0,08% i bardzo mało popiołu – 0,5-3%, dzięki czemu odznaczają się wysoką wartością energetyczną
 • łączą cechy taniego paliwa stałego z komfortową technologią spalania gazu
 • kotły przez nie zasilane wyposażone są w instalacje do automatycznego podawania paliwa i osiągają sprawność do 90%

Wydajność – ile ciepła ze spalenia 1 kg paliwa?

 • pelety mają stosunkowo niską wydajność, ale większą od drewna; ich wartość opałowa wynosi 16-20 MJ/kg, tzn.: z 1 kg pelet można uzyskać 16-20 MJ ciepła,
 • w przeliczeniu na ilość energii uzyskanej w ciągu 1 h z 1 kg pelet, wartość opałowa wynosi ~5 kWh/kg

Składowanie peletu

Lokalizacja składowania na terenie otwartym

 • pelety sprzedawane jako paliwo do domów jednorodzinnych, pakowane w workach 15 kg, 25 kg lub sypane luzem,
 • nie powinno się ich składować na świeżym powietrzu bez zabezpieczenia; pozostawione na działanie wilgoci pęcznieją i nie nadają się do użycia jako paliwo,
 • jeśli muszą być składowane poza domem, w workach, powinny być w suchym miejscu: szopie lub pomieszczeniu gospodarczym,
 • zabezpieczeniem dla peletów może być ich przechowywanie w specjalnym zbiorniku centralnymz metalu lub tworzyw sztucznych,
 • zbiornik może być podziemny, umieszczonym poniżej strefy przemarzania lub naziemny, przysypanym gruntem (nasypa w ogrodzie),
 • pelety do zbiornika dostarczane są ręcznie (przesypywane z worków) lub wężem, bezpośrednio z cysterny dostawczej,
 • zbiornik jest niezależny od kotła, ale połączony z nim rurami giętymi; może być oddalony od kotła na odległość do 25 m,
 • ze zbiornika umieszczonego na zewnątrz domu, pelety podawane są do kotła w sposób pneumatyczny,

Składowanie w pomieszczeniu

 • pelety mogą być przechowywane w kotłowni lub w jej sąsiedztwie, np. w garażu, piwnicy, pomieszczeniu gospodarczym, pod warunkiem, że jest to pomieszczenie suche,
 • składowanie w workach jest wygodne, dają się one ułożyć szybko i na małej powierzchni,
 • 1 tona peletów zajmuje 1,5 m3, czyli 2 razy mniej od drewna w szczapach,
 • w domu można też zainstalować zbiornik na pelety, wykonany z metalu lub materiału poliestrowego, o pojemności od kilkuset kg do kilku ton,
 • zbiornik może być zainstalowany w kotłowni – obok kotła, w innym pomieszczeniu na tej samej kondygnacji, w piwnicy lub nawet na strychu,
 • do zbiornika pelety wsypywane są mechanicznie z worków, albo ciśnieniowo z cysterny,
 • ze zbiornika do podajnika przy kotle pelety mogą być dostarczane w sposób mechaniczny, grawitacyjny lub pneumatyczny,
 • pelety mogą też być przechowywane w pomieszczeniu, które jest przystosowane do bycia w całości zbiornikiem; najczęściej jest to pomieszczenie sąsiadujące z kotłownią.

Kotłownia

Lokalizacja i wymagania techniczne pomieszczenia?

 • kotłownia na paliwo stałe musi mieć wysokość min. 2,2 m, chyba, że dom jest wybudowany przed 12/2002 r. – wtedy dopuszcza się wysokość 1,9 m,
 • kubatura pomieszczenia obliczana jest ze względu na moc cieplną kotła: 4 m3 na każdy 1 kW nominalnej mocy cieplnej, ale nie może mieć mniej niż 30m2,
 • posadzka musi być wykonana z materiałów niepalnych,
 • do pomieszczenia musi być doprowadzona instalacja kanalizacyjna, by możliwe było odprowadzenie wody po podłodze do kratki ściekowej (spadek podłogi w kierunku kratki),
 • kotłownia wentylowana jest w sposób grawitacyjny, nawiewno-wywiewny,
 • otwór nawiewny ma przekrój min. 200 cm2 i znajduje się w ścianie zewnętrznej na wys. max.1 m nad podłogą,
 • jeżeli kotłownia nie ma ściany zewnętrznej, nawiew może odbywać się kanałem poprzez pomieszczenia sąsiednie,
 • otwór wywiewny (kratka wentylacyjna) umieszczony jest pod sufitm (najlepiej za kotłem) i prowadzi do kanału wentylacyjnego w kominie; panał ma wymiary 14x14 cm,
 • jeżeli kotłownia ma ścianę zewnętrzną, należy w niej wybić okna,
 • drzwi wejściowe do kotłowni mają szerokość w świetle min. 80 cm, są otwierane na zewnątrz i mają odporność ogniową EI30, od wewnątrz kotłowni drzwi nie mają klamki i otwierają się przez pchniecie,
 • kotłownia musi mieć zapewnione sztuczne oświetlenie elektryczne,

Gdzie ustawić kocioł?

 • kocioł musi być tak ustawiony, by z każdej strony był możliwy do niego dostęp, czyli powinien mieć wolną przestrzeń o szerokości 100 cm po bokach, 70 cm z tyłu i 200 cm z przodu, co gwarantuje możliwość jego swobodnej obsługi, czyszczenia i konserwacji,
 • kocioł stoi na podwyższeniu-fundamencie o wysokości 5 cm, wykonanym z materiału niepalnego,
 • przed kotłem wyłożony jest pas blachy stalowej o szer. 50 cm i gr. 7 mm,

Jak odprowadzać spaliny?

 • spaliny i dym z kotła na paliwo stałe odprowadzane są przewodem dymowym, znajdującym się w kominie,
 • przewód dymowy musi być żaroodporny; może być murowany, ze stali nierdzewnej lub szamotowy w kominie z pustaków z keramzytobetonu,

Dostawy paliwa

Jak kupić dobre paliwo?

 • można je kupić w tych samych tartakach i składach opału, co drewno,
 • najlepiej kupować je poza sezonem grzewczym, jest wtedy najtańsze i można je dostać bez problemu i czekania,
 • w sezonie czas oczekiwania na dostawę trwa do tygodnia,
 • można je zamówić i otrzymać dostawę (w zależności od firmy) np. od 1 do 8 t,
 • lepsze i wygodniejsze są pelety pakowane w workach, choć trudniej wtedy sprawdzić ich stan (wilgotność), sypane luzem trzeba po kupieniu przechowywać w odpowiednio suchym miejscu,

Najczęstsze wady dostarczanego paliwa

 • pelety powinny mieć bardzo małą wilgotność, wadą może być ich zawilgocenie; wtedy pęcznieją i nie nadają się do spalania w kotle,

Jak sprawdzić jego jakość?

 • na próbę można kupić jak worek pelet i zapalić w kotle,

Częstotliwość dostaw

 • pelety można zamówić „luzem” sypane z cysterny, albo w workach,
 • w sezonie czas oczekiwania na dostawę trwa do tygodnia,
 • można je zamówić i otrzymać dostawę (w zależności od firmy) np. od 1 do 8 t,
 • roczne zużycie wynozi ok. 4-5 t, czyli 12-16 m3.

Eksploatacja

Bezpieczeństwo – czy zagraża mieszkańcom?

 • dzięki zaawansowanej automatyce i systemowi kontroli, są bezpieczniejsze od tradycyjnych kotłów na paliwo stałe,
 • kocioł musi posiadać na tabliczce znamionowej znak CE, który gwarantuje bezpieczne działanie podczas prawidłowego użytkowania,
 • musi też posiadać instrukcję techniczną dla instalatora i użytkownika (tzw. dokumentację techniczno-ruchową DTR),
 • na kotle powinny być zapisane ostrzeżenia dotyczące paliwa oraz wymagania co do kotła i ograniczenia w jego działaniu; wymagania dotyczą m.in. wentylacji pomieszczenia i miejsca zamontowania kotła,
 • nie wolno ustawiać na kotle, lub też w jego pobliżu żadnych łatwopalnych materiałów i substancji, jeśli nie jest znana ich palność, odległość od paleniska powinna wynosić min. 20 cm
 • jeśli ma miejsce niebezpieczeństwo pożaru, wybuchu, itp. kocioł musi być natychmiast wyłączony,

Obsługa kotła

 • montaż, instalacja kotła i przeprowadzenie próby grzewczej muszą być przeprowadzone przez autoryzowany serwis, co daje podstawę do udzielenia gwarancji przez producenta,
 • serwisant nastawia parametry działania kotła zgodnie z instrukcją i życzeniem właściciela, uruchamia też po raz pierwszy kocioł,
 • kocioł powinien rozpalić się automatycznie,
 • w czasie pracy kotła nie wolno otwierać drzwiczek,
 • nie należy dopuścić do całkowitego opróżnienia zbiornika na pelety,
 • temperatura kotła podczas pracy powinna wynosić minimum 60 st. C,
 • podczas wybierania popiołu z kotła, materiały łatwopalne muszą być w odległości minimum 1,5 m od kotła,
 • popiół z kotła należy przełożyć do pojemnika z pokrywą,
 • w zimie nie wolno robić przerw w ogrzewaniu, grozi to zamarznięciem wody i zniszczeniem kotła.

Konserwacja kotła i przeglądy

 • po zakończeniu sezonu grzewczego należy wyczyścić kocioł, przewód dymowy i zbiornik na pelety, wcześniej opróżniając go,
 • czyszczenie kotła można prowadzić tylko wtedy, gdy jest on wyłączony,
 • przegląd techniczny kotła powinien odbywać się raz w roku, może go dokonać instalator z ogólnymi uprawnieniami instalacyjnymi.

Przegląd instalacji wentylacyjnej i dymowej

 • konieczny jest też okresowy przegląd przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych, a także ich czyszczenie, przegląd powinien być robiony co 3 miesiące,
 • przegląd musi obejmować również wentylację nawiewną; jej złe działanie lub niedrożność mogą spowodować obniżenie sprawności kotła.

Koszty

Roczne zużycie dla domu o pow. ~150 m2

 • 3-4 t/rok, czyli 12-16 m3/rok

Koszt inwestycyjny

 • kocioł 8 000-60 000 zł
 • instalacja wewnętrzna ok. 600-800 zł

Koszt eksploatacyjny – paliwo

 • 700-1 000 zł/t, czyli 2 100-4 000 zł/rok.
Cena paliwa za 1 m3 Koszt paliwa zł/1 rok
Poradniki
Poradniki: Pelet