7 błędów przy wyborze i montażu przydomowego zbiornika gazu

Instalacja na gaz płynny to bardzo łatwy i niezbyt drogi sposób na ogrzanie własnego domu. Centrum Domowego Ciepła podpowiada, jakie błędy i trudności mogą pojawić się w planowaniu tego typu inwestycji.

Względy bezpieczeństwa, oszczędności i użyteczności wymuszają na właścicielach nieruchomości właściwe przygotowanie działki, a także ulokowanie zbiornika i przystosowanie go do obowiązującego prawa, norm budowlanych i zasad komfortu użytkowania. 

Błąd pierwszy – „to nic, że tak blisko” 

Błędne rozmieszczenie zbiornika względem domu może narazić nas na konflikt z prawem budowlanym. Co prawda dla instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności  do  7  m sześc.,  przeznaczonych  do  zasilania  instalacji w domach jednorodzinnych nie jest wymagane pozwolenie na budowę, to jednak wymogi dot. lokalizacji są dosyć stanowcze. Dla zbiorników naziemnych do 3 m sześc. odległość budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego i budynków użyteczności publicznej winna wynosić 3 metry. Zbiornik podziemny winien zaś znajdować się w odległości 1 metra od budynków. Dla zbiorników 3-5 m sześć. odległości te wynoszą odpowiednio 5 m (naziemne) i 2,5 m (podziemne).

Błąd drugi - „moja działka i postawię gdzie zechcę”

Niewłaściwe ulokowanie względem infrastruktury drogowej czy granic działki także stanowi problem z zakresu prawa budowlanego. Warto pamiętać o odpowiednim wymierzeniu odległości zbiornika od granicy działki czy elektrycznych linii napowietrznych. Ważnym problemem jest także odległość od dróg, nawet przebiegających poza terenem działki. Oczywiste jest to, że nie może on być ulokowany na grząskim gruncie czy w sąsiedztwie ujęcia wody. Także względy ochrony przeciwpożarowej należy potraktować jak najpoważniej i w razie konieczności zainstalować właściwą ścianę oddzielenia ogniowego.

Błąd trzeci - „po co mi taki wielki zbiornik”

Niewłaściwy dobór zbiornika to problem dosyć łatwy do objaśnienia – a konsekwencje, jakie niesie z sobą mają poważne konsekwencje finansowe. Zbyt mały zbiornik będzie wymuszał częstsze zamówienia dostaw. Zbyt duży charakteryzować się będzie wysokimi kosztami obsługowymi. Warto zwrócić uwagę na konieczność pozostawienia „marginesu bezpieczeństwa” w zbiorniku, z uwagi na rozprężanie się gazu w zależności od temperatury zewnętrznej.

Błąd czwarty  „jakoś wjedzie”

Zła lokalizacja dla dostaw gazu to problem – zarówno dla dostawcy, jak i właściciela nieruchomości. Utrudnienia w dojeździe do zbiornika mogą bowiem powodować po pierwsze zagrożenia bezpieczeństwa (np. wjazd pojazdu Straży Pożarnej), ale także zwyczajnie komplikować dostawy gazu, które przecież są cyklicznym i częstym elementem użytkowania zbiornika. Warto także pomyśleć o właściwym wzmocnieniu podłoża, aby cysterna wjeżdżając nie czyniła szkód, nie pozostawiała kolein i nie grzęzła. 

Błąd piąty  „co tu sprawdzać”

Ryzyko związane nie tylko z instalacją, ale także z codziennym użytkowaniem. Nowo zbudowany zbiornik winien być zgłoszony do Urzędu Dozoru Technicznego, a potem podlega okresowej kontroli. Częstokroć firmy dostarczające zbiornik uczestniczą w przekazaniu nowej konstrukcji, wspomagając użytkownika w zakresie technicznych konsultacji. Wyznaczane regularnie kontrole odbywają się co kilka lat, a ich skutki mogą zapobiec niebezpiecznym nadwyrężeniom zbiornika.   

Błąd szósty  „tędy ciepło nie ucieka”

Straty ciepła to problem tylko pozornie oczywisty. Szacunki wartości strat cieplnych budynku, który ma być ogrzewany mają wpływ na dobór najbardziej wydajnego zbiornika gazu. Znaczenie ma tutaj także typ grzejników w domu czy lokalizacja samej nieruchomości. Kolejnym problemem z tego zakresu jest należyta izolacja cieplna budynku, przypilnowanie, aby w określonych miejscach nie pojawiały się nadmierne ubytki ciepła.

Błąd siódmy – „zbiornik na wieki”

Ulokowanie zbiornika – zwłaszcza podziemnego – będzie mieć wielkie znaczenie przy ewentualnej rozbudowie domu czy planach zmiany sposobu ogrzewania budynku. Warto zapamiętać, że zbiornik osadzony w głębi ziemi może sprawiać spore trudności, które dobrze mieć na uwadze przy planowanej zmianie układu domu. Umieszczanie zbiornika powinno być decyzją wielokrotnie przeanalizowaną i rozważoną.
Słowa kluczowe:
Pozostałe poradniki