Dofinansowanie do modernizacji systemów grzewczych

Co zrobić, by jak najmniejszym kosztem zamienić stare, nieekonomiczne i nieekologiczne źródło ciepła na nowoczesne, sprawne i wydajne, a do tego sprzyjające środowisku?

Wystąpić o zwrot części kosztów modernizacji do urzędu miasta lub gminy albo wziąć niskooprocentowany tzw. zielony kredyt preferencyjny i starać się o premię termomodernizacyjną, przeznaczoną na jego spłatę bądź umorzenie części odsetek. Można też w dużych firmach, które zajmują się techniką grzewczą, uzyskać rabat na zakup nowej technologii, korzystającej np. z odnawialnych źródeł ciepła.
Dla inwestora najbardziej opłacalnym rozwiązaniem jest oczywiście dotacja ze środków budżetu gminy, w ramach Programów Ochrony Środowiska lub Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Nie jest ona tak wysoka, jak w krajach zachodnich, gdzie państwo pokrywa w całości koszty wymiany starych urządzeń na nowe, ale mimo wszystko stanowi znaczny procent wydatków poniesionych na inwestycję (najczęściej około 50%). Dofinansowanie obejmuje domy ogrzewane dotychczas niskowydajnym i nieekologicznym źródłem ciepła, czyli kotłem węglowym lub piecem kaflowym. Modernizacja ma więc na celu likwidację palenisk, w których często spalane są nie tylko węgiel, koks, czy drewno, ale wszystkie domowe śmieci, o bardzo różnym składzie chemicznym.
Nowe źródło ciepła ma w sposób rzeczywisty ograniczyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Musi więc spełniać dwa warunki: posiadać konstrukcję nie pozwalającą na spalanie odpadów stałych oraz aktualny certyfikat energetyczno-emisyjny, wydany przez specjalistyczne, akredytowane przez urząd laboratorium. Do nowych źródeł ciepła zalicza się kotły gazowe i olejowe (szczególnie kondensacyjne), elektryczne oraz węglowo-retortowe i na pelety drzewne (ale nie śmieci), a także pompy ciepła i kolektory słoneczne. Sprawność cieplna nowego urządzenia powinna wynosić co najmniej 79%.
Pomoc finansową można uzyskać tylko jeden raz dla konkretnego obiektu. Ubiegać się o nią może nie tylko właściciel domu, ale również jego wieczysty użytkownik, najemca, dzierżawca lub użytkownik, pod warunkiem przedłożenia odpowiedniej umowy, regulującej stan prawny obiektu. Mają do tego prawo również spadkobiercy, niekoniecznie planujący zamieszkanie w odziedziczonym domu.
Dotacja przyznawana jest zawsze po wykonaniu zamiany urządzeń, na podstawie oryginalnej faktury VAT i innych rachunków, związanych z instalacją. W celu uzyskania zwrotu kosztów konieczne jest też przedłożenie dokumentu potwierdzającego demontaż starego kotła lub pieca i przekazanie go do likwidacji. Może się to odbyć jedynie za pośrednictwem uprawnionego przedsiębiorcy. Aby zapobiec niebezpieczeństwu spalania śmieci w nowym kotle, konieczne jest też przedłożenie dowodu zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych. Razem z wnioskiem należy złożyć też zezwolenie na budowę lub przebudowę instalacji grzewczej albo zgłoszenie zamiany kotła na paliwo stałe (niewymagającej zezwolenia) oraz  protokół odbioru inwestycji.  Konieczna jest też opinia kominiarska i certyfikat energetyczno-emisyjny.
Przed dokonaniem wpłaty na rzecz inwestora, wyznaczeni przez urząd kontrolerzy dokonują przeglądu instalacji, mogą też dodatkowo sprawdzać funkcjonowanie urządzeń podczas ich eksploatacji. Jeśli okazałoby się, że w ciągu 5 lat od modernizacji systemu grzewczego, inwestor zdemontował nowe źródło ciepła lub odłączył je i ogrzewa dom starym sposobem, będzie zmuszony do oddania dotacji wraz z należnymi od jej kwoty odsetkami.
Warto dodać, że dotacje i kredyty bankowe, mające na celu wsparcie gospodarstw indywidualnych w ekologicznym gospodarowaniu, służą nie tylko modernizacji technologii grzewczej, ale też m.in. budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, dociepleniu budynków, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.
Słowa kluczowe:
Polecamy
Pozostałe poradniki