Kupujesz olej opałowy – wypełnij oświadczenie

Przy każdej dostawie oleju grzewczego odbiorcy powinni wypełnić oświadczenie odbioru tego produktu, w którym nabywca zobowiązuje się wykorzystać go do celów opałowych.

Jeżeli kupujący prowadzi działalność gospodarczą, oświadczenie powinno być dołączone do kopii faktury, a jeżeli jest czytelnie podpisane, może być złożone na wystawianej fakturze.

W przypadku natomiast, kiedy odbiorcą oleju grzewczego jest osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, to oświadczenie powinno być załączone do kopii paragonu lub kopii innego dokumentu sprzedaży wystawionego nabywcy, a w przypadku braku takiej możliwości sprzedawca jest zobowiązany wpisać na oświadczeniu numer i datę wystawienia dokumentu potwierdzającego sprzedaż. Osoby fizyczne muszą również okazać sprzedawcy dokument potwierdzający tożsamość.

Oświadczenie podpisane przez kupującego musi zawierać imię i nazwisko, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, NIP lub PESEL nabywcy lub pełnoletniej osoby zameldowanej pod tym samym adresem, co nabywca i dokładny adres zameldowania i zamieszkania Obowiązkowo na oświadczeniu należy podać miejsce i datę sporządzania dokumentu.

Sprzedawcy oleju opałowego są zobowiązani, w świetle aktualnie obowiązujących przepisów, do uzyskiwania oświadczeń od kupujących, gdyż resort finansów objął branżę dystrybutorów lekkiego oleju opałowego specjalnym reżimem kontrolnym i zakwalifikował ją jako obszar podwyższonego ryzyka. Kontrole dotyczące prawidłowości w obrocie paliwami płynnymi stanowią jeden z kilku priorytetowych obszarów objętych zainteresowaniami kontroli skarbowej. Urzędnicy skarbowi najczęściej wykrywali sytuacje wpisywania fikcyjnych adresów odbiorców oleju, zawyżania w dokumentach wielkości dostawy czy w końcu fałszowania podpisów pod oświadczeniami.
Słowa kluczowe:
Pozostałe poradniki